A GAPA útmutatása

Útmutatás

Rendelési feltételek:

 • Megrendelés írásban küldhető postán, e-mailben (vyroba@gapa.cz) vagy faxon (+420 326 735 428 vagy +420 326 721 006).
 • Fel kell tüntetni a lábtörlő, szennyfogó vagy szőnyeg nevét és fajtáját vagy összeállítását.
 • Meg kell adni a méreteket a szélesség és a hosszúság megjelölésével (szélesség alatt az ajtó szélességét értjük, az egyértelműség érdekében érdemes egy egyszerű vázlatot mellékelni).
 • Ha szükség van keretre, meg kell adni ennek típusát és fel kell tüntetni, hogy a lábtörlő mérete kerettel együtt értendő-e, vagy sem.
 • Meg kell adni a kívánt színt és kivitelt.
 • CATWELL szennyfogó esetében szükség van a logó tervére és a kívánt színek megadására – telefonos megbeszélés szükséges; meg kell adni a szállítási címet.
 • Ki kell választani a szállítás módját.
 • Ki kell választani a fizetés módját (lásd fizetési feltételek); árajánlat igényelhető.
 • Fel kell tüntetni a felelős kapcsolattartót és annak telefonszámát.
 • Fel kell tüntetni a megrendelő statisztikai számjelét és adószámát.
 • Szükség esetén meg kell adni a határidőt.

Szállítási határidő:

 • A lábtörlő, szennyfogó vagy szőnyeg a megrendelés, illetve fizetés beérkezésétől számított legfeljebb 14 napon belül elkészül.
 • Ez az idő szükség esetén (átadás...) lerövidíthető. 3 napon belüli gyártási határidő esetén a termék ára 8%-ának megfelelő sürgősségi felárat számítunk fel.
 • Minden szállítás esetében felszámítjuk a csomagolás és a kiszállítás, illetve adott esetben a szállítás díját.

Fizetési feltételek:

 • Készpénzben az áru elszállításakor
 • Utánvéttel a kiszállításkor
 • Pro forma számlával – az árut a pénz számlánkon történő jóváírását követő 14 napon belül szállítjuk.
 • Mindig mellékelünk adóokmányt.

Garancia:

 • 2 év, a kereskedelmi törvénykönyvnek megfelelően

Tanács:

 • Minden szennyfogónál érdemes a inkább szélességen takarékoskodni és a hosszúságot megnövelni, így a termék több szennyeződést fog fel.


REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT

Kibocsátó: GAPA MB, s.r.o., székhely: Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav, Cseh Köztársaság
Statisztikai számjel: 40 76 77 95
Jelen Reklamációs szabályzat az áru hibája miatti reklamáció megtételének és kezelésének eljárását ismerteti. Az eljárás megfelel a Cseh Köztársaság T.t. módosított 40/1964 sz. törvényének (Polgári Törvénykönyv), valamint a Cseh Köztársaság T.t. 634/1922 sz. fogyasztóvédelmi törvényének, annak teljes terjedelmében.

1. cikkely – A VÁSÁRLÓ JOGA A REKLAMÁCIÓRA AZ ÁRU HIBÁJA ESETÉN

Amennyiben a megvásárolt árun hiba jelentkezik, a vásárlónak a garanciális időn belül joga van e hiba miatt reklamációt tenni.

Nem minősül hibának:
az áru olyan változása, amely a garanciális időn belül kopás, helytelen használat vagy helytelen kezelés miatt következett be. Nem érvényes a garancia nem megfelelő vagy rendeltetésellenes használat, például túlterhelés (ráhajtás gépkocsival, raklapemelővel, targoncával stb.), erőszakos használat, külső hatás miatti sérülés vagy az adott termék használati utasításában foglaltak figyelmen kívül hagyása folytán bekövetkező kár esetén. A garancia az agresszív anyagok (olajak, sók, savak, lúgok stb.) miatti és a mechanikus sérülésekre sem vonatkozik. Ki vannak zárva a garanciából azok a termékek, amelyeken nem a hiba megszüntetésére jogosult személy okozott kárt vagy végzett beavatkozást, illetve amelynek gyártási számát, címkéjét stb. eltávolították vagy megrongálták. Amennyiben a vásárló él termékszavatossági jogával (a továbbiakban: reklamáció), akkor az eladó megbízott munkatársa köteles azonnal – bonyolultabb esetben három munkanapon belül – dönteni a reklamációt illetően. Ebbe nem számít bele a hiba szakértői vizsgálatának elvégzéséhez szükséges idő. Az eladó telephelyén mindig jelen kell lennie a reklamációk kezelésével megbízott munkatársnak. A reklamáció rendezése, beleértve a hiba megszüntetését:
1) indokolatlan késedelem nélkül történik, legkésőbb a reklamáció megtételét követő 30 napon belül; vagy
2) hosszabb határidővel, amennyiben az eladó és a fogyasztó így állapodik meg.

A hosszabb határidőről szóló megállapodásnak írásban kell történnie, és szerepelnie kell a reklamációs jegyzőkönyvben. A reklamáció rendezési határidejének túllépése esetén a vásárló ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint javíthatatlan termék esetén. A reklamációra átadott terméknek tisztának és olyan állapotúnak kell lennie, hogy általános higiéniai problémák ne akadályozzák a reklamáció elbírálását.

A reklamációs eljárás során meg kell határozni a hiba keletkezésének okát: anyaghiba, szerelési hiba, helytelen használat, a termék nem megfelelő vagy nem ajánlott környezetben történő elhelyezése.

2. cikkely - A REKLAMÁCIÓ MEGTÉTELÉNEK HELYE

A vásárló csak abban a boltban élhet reklamációs jogával, ahol az árut vásárolta. Ha azonban az áru értékesítője egy üzletlánc tulajdonosa, akkor a vásárló a következő helyek egyikén élhet reklamációs jogával:
1) az értékesítő bármely boltjában, ahol az árukészlet alapján felvehető ilyen reklamáció; vagy
2) az értékesítő telephelyén vagy székhelyén.

Figyelmeztetés:
A vásárló köteles bizonyítani, hogy jogosult a reklamációra, ezért a hiba kifogásolása mellett megfelelő dokumentummal (pl. fizetési bizonylattal) vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolnia kell az áru megvásárlásának helyét és árát.

3. cikkely - A REKLAMÁCIÓ MEGTÉTELÉNEK HATÁRIDEJE

Azokért a hibákért, amelyek az áru vásárló általi átvétele után a garanciális időszakban jelentkeznek, az eladó felel.

Reklamáció az áru vásárló általi átvételét követő 24 hónapig tehető. Amennyiben a vásárló igényli, az eladó köteles garancialevelet adni, amelyen fel van tüntetve a garancia érvényességi köre és időtartama. Ha a vásárló a garanciális időszak lejártáig nem él a reklamációs jogával, akkor elesik ettől a jogától. A vásárló a hiba észlelését követően köteles indokolatlan késedelem nélkül reklamációt tenni. A garanciális időszak nem tévesztendő össze a termék élettartamával, vagyis azzal az időszakkal, melynek végéig megfelelő használat és ápolás esetén a termék a tulajdonságait, rendeltetését és változó intenzitású használatát tekintve betöltheti funkcióját. Amennyiben a reklamációt úgy rendezik, hogy a vásárló új árut kap a hibás áru helyett, akkor a reklamáció érvényesíthetőségének időszaka az új áru vásárló általi átvételekor elölről indul.

4. cikkely - JAVÍTHATÓ HIBÁK

Azok a hibák minősülnek javíthatónak, amelyek megszüntetése nem megy a termék megjelenésének, használhatóságának és minőségének rovására, és a javítás a meghatározott határidőn belül elvégezhető. A hiba kijavításának határideje nem haladhatja meg a 30 naptári napot, vagyis a reklamáció rendezésének határidejét, illetve adott esetben, az eladó és a vásárló ilyen értelmű megállapodása esetén hosszabb lehet. Javítható hiba esetén a vásárló jogosult arra, hogy a javítást térítésmentesen, időben és megfelelően kijavítsák. Amennyiben ez a hiba jellegét tekintve nem aránytalan kérés, a vásárló igényelheti az áru cseréjét, illetve ha a hiba csak a termék egy bizonyos részét érinti, akkor az érintett rész cseréjét. Ha erre nincs mód, akkor a vásárló arányos engedményt kérhet az áru vételárából, illetve elállhat a szerződéstől. Nem számít bele a garanciális időszakba a reklamációtételtől addig a napig eltelő idő, amikor a vásárló köteles átvenni a javított árut. Az eladó köteles igazolást adni a vásárlónak a reklamációtétel idejéről, a javítás végrehatásáról és ennek időtartamáról.

5. cikkely - NEM JAVÍTHATÓ HIBÁK

Nem javíthatónak minősülnek azok a hibák, amelyeket a meghatározott határidőn belül nem lehet tökéletesen megszüntetni, és amelyek akadályozzák azt, hogy a terméket ugyanúgy lehessen a rendeltetésének megfelelőn használni, mintha hibátlan lenne. Nem javítható hiba esetében a vásárló kérheti:
1) az áru cseréjét; vagy
2) az adásvételi szerződés felbontását (a vásárló visszatéríti a hibás árut, és visszakapja annak vételárát).

Erre abban az esetben is jogosult a vásárló, ha az árun két elvégzett javítást követően újból jelentkezik ugyanaz a javítható hiba, vagy ha a termék nagyobb számú hiba miatt nem használható a rendeltetésének megfelelően.

Ha a terméken egyéb nem javítható hiba lép fel, és a vásárló nem igényli az áru cseréjét, akkor arányos engedményre jogosult annak vételárából, vagy elállhat a szerződéstől.

6. cikkely - ÁRENGEDMÉNNYEL ELADOTT ÁRU

Ha az (új vagy használt) termék hibás, de ez nem akadályozza a rendeltetésének megfelelő használatot, akkor a terméket engedményes áron kell értékesíteni. A garancia ideje 24 hónap, ez azonban a vásárló és az eladó közötti megállapodással lerövidíthető; a minimális garanciális idő 12 hónap. Ezt a megállapodást az eladó feltünteti a vásárlási bizonylaton. Amennyiben ez az eladás jellegéből nem nyilvánvaló, az eladó köteles figyelmeztetni a vásárlót a termék hibájára, és ismertetni azt. A hibás termékeket a hibátlanoktól elkülönítve kell árusítani. Az eladó nem felel az új vagy használt termékek azon hibáiért, amelyek miatt az ár csökkentésére sor került. Ha azonban az árengedmény oka szezonvégi vagy egyéb kiárusítás, és az eladás hibátlan új termékre vonatkozik, akkor az eladó teljes mértékben felel az így eladott áru hibáiért.

7. cikkely - VITARENDEZÉS

A reklamációs eljárás során felmerülő vitákban a bíróság dönt.

Jelen reklamációs szabályzat érvénybe lépésének napja: 2011. április 1.

Mladá Boleslav, 2011. április 1-jén