GAPA uputstva

Uputstva

Uslovi naručivanja:

 • pismenom formom, možno poslati poštom, mailom (vyroba@gapa.cz) ili faksom tel.: 326 735 428 nebo 326 721 006
 • navedite naziv otirača, vrstu ili sastavh
 • dimenzije uključujući širinu i dužinu (širinom se podrozumeva širina vrata, za bolje razumevanje preporučujemo poslati crtež)
 • ukoliko zahtevate okvir - izaberite vrstu okvira i navedite, da li su dimenzije otirača sa okvirom ili bez okvira
 • boja ili sastav
 • kod otirača CATWELL predlog loga i zahtevane boje - obavezna konsultacija, adresa i mesto isporuke
 • način prevoza
 • način plaćanja (uslovi plaćanja), po zahtevu možemo poslati kalkulaciju
 • ovlaščena osoba i telefon
 • MB, PIB
 • ako je potrebno, rok

Rokovi isporuke:

 • otirači će biti proizvedeni do 14dana od naručivanja ili od uplate
 • rok isporuke može biti skraćen u hitnom slučaju (kolaudacija...). U slučaju da je u pitanju proizvodni rok do 3 dana, biće cena otirača povećana za 8%.
 • u cenu svake isporuke je uračunato pakovanje i ekspedicija ili troškovi prevoza

Uslovi plačanja:

 • keš prilikom preuzimanja robe
 • pouzećem sbirnom službom
 • avansno, otirači će biti isporučeni do 14 dana od prijema sredstava na naš račun
 • Uvek će biti poslat račun.

Garancija:

 • u skladu sa Trgovinskim zakonikom 2 godine

Preporučujemo:

 • naša preporuka je da kod svih otirača smanjite širinu i povečate dužinu radi boljeg učinka čišćenja


REKLAMACIJE

izdat - firmom GAPA MB, s.r.o., sedište Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav
MB: 40 76 77 95
Reklamacioni poslovnik služi za obezbeđenje pravilnog postupanja prilikom pokretanja reklamacije mana robe. Pravilnik je bio komponovan u skladu sa zakonom br.40/1964 Sb., građanski zakonik, u smislu kasnijih propisa i zak. br. 634/1922 Sb., o zaštiti potrošača.

Član 1. - PRAVO KUPCA NA REKLAMACIJU ROBE SA MANOM

Pojavi li se na kupljenoj robi mana ili kvar, kupac ima pravo da pokrene reklamaciju u zakonskom garantnom roku.

Kvarom ili manom se ne smatra:
promena robe u roku trajanje garancije uzrokovana korišćenjem, nepraviljnim korišćenjem ili nepropisnim rukovanjem. Garancija se nepruži za neodgovarajuće i nepraviljno korišćenje, kao što je napr. opterećenje težinom (prolaz vozila, viljuškara itd.), nasilno korišćenje, oštećenje tuđim učinkom, štete uzorokovane nepoštovanjem uputstava za korišćenje proizvoda. Garancija isto nepokriva takve proizvode, koji su oštećeni delovanjem agresivnih sredstava (ulja, soli, kiseline itd.) ili mehanički oštećeni. Grancija isto ne važi za proizvode, kod kojih je bilo primećeno oštećenje ili pokušaj odklanjanja kvara drugim nego ovlašćenim subjektom, kod koji je oštećen ili potpuno skinut serijski broj itd.. Ukoliko pukac iskoristi pravo za pokretanje reklamacije, je pověřený pracovník prodávajícího povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně prodávajícího je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena:
1) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
2) v delší lhůtě za předpokladu, že se prodávající se spotřebitelem na delší lhůtě dohodne

Sjednání delší lhůty musí být písemné a vyznačí se na reklamačním protokolu. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vady, kterou nelze odstranit. K reklamaci lze přijmout zboží, které je čisté a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

V reklamačním řízení bude posouzen vznik vady: vadný materiál, vadná montáž, nevhodné používání, umístění výrobku v nevhodném nebo nedoporučeném prostředí.

Článek 2. - MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující může uplatňovat reklamaci pouze v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno. Jestliže ale bylo zboží zakoupeno u prodávajícího, který je majitelem sítě prodejen, pak má kupující právo uplatnit reklamaci na jednom z následujících míst:
1) ve kterékoli prodejně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží
2) v místě nebo sídle podnikání prodávajícího

Upozornění:
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo a cenu zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem (doklad o zaplacení zboží apod, popřípadě jiným věrohodným způsobem.

Článek 3. - LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době.

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající je povinen vydat kupujícímu, pokud o to požádá, záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruční doby. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční lhůtě. Reklamaci vady musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned po zjištění vady. Záruční lhůtu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou, při správném užívání a ošetřování, může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

Článek 4. - ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, která je i lhůtou pro vyřízení reklamace, popř. dobu delší, pokud se na delší lhůtě prodávající s kupujícím dohodli. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

Článek 5. - NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit, a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako věc bez vady. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:
1) výměnu zboží
2) zrušení kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu)

Stejná práva má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada opakovaně po předchozích dvou opravách nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat.

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vady a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Článek 6. - ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Záruční doba je 24 měsíců. Dohodou mezi kupujícím a prodávajícím může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců. Tuto dohodu uvede prodávající v dokladu o zakoupení zboží. Kupující je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Výrobky musí být prodávány odděleně od výrobků bez vady. Za takové vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Byla-li však cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo sezónního doprodeje a jedná se o prodej nového bezvadného zboží, prodávající za vady takto prodaného zboží odpovídá v plném rozsahu.

Článek 7. - ŘEŠENÍ SPORŮ

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 1. dubna 2011

Mladá Boleslav, dne 1. dubna 2011