PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

ÚVOD

Tyto internetové stránky byly vytvořeny tak, aby poskytovaly obecné informace o společnosti GAPA MB, s.r.o., IČ: 40767795, Mladá Boleslav, Svatovítská 217, PSČ: 293 01, produktech a službách.

IDENTIFIKACE

GAPA MB, s.r.o. je českou obchodní společností se sídlem Mladá Boleslav, Svatovítská 217, PSČ: 293 01, podnikající pod IČ: 40767795, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 4400.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vyvíjíme a i nadále budeme vyvíjet velkou snahu o poskytování přesných a aktuálních informací. Jakékoliv informace vztahující se ke společnosti GAPA MB, s.r.o. (o cenách produktů, službách, nabídkách, promo akcích, kampaních, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiným obdobným způsobem, se považují za pravdivé a závazné pouze pokud takové informace jsou nebo byly součástí těchto stránek nebo pokud jsou zveřejněny/distribuovány s výslovným souhlasem GAPA MB, s.r.o.

Pokud jakýkoli návštěvník těchto webových stránek poskytne informace ve formě komentářů, návrhů, nápadů, jako součást svých otázek nebo podobně za využití mechanismů na těchto stránkách uvedených, nemá GAPA MB, s.r.o. žádnou povinnost ve vztahu k takovým informacím a může tyto informace volně reprodukovat, využívat, zpřístupňovat a distribuovat dalším osobám bez jakéhokoli omezení.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto webových stránek jsou majetkem GAPA MB, s.r.o., která je též výhradním držitelem autorských práv k těmto materiálům, nejedná-li se o materiály užívané třetí osobou na základě licence udělené GAPA MB, s.r.o. nebo na základě souhlasu GAPA MB, s.r.o. Všechna loga, ochranné známky a průmyslové vzory zveřejněné na těchto webových stránkách jsou registrovány a majetkem GAPA MB, s.r.o.

Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu těchto webových stránek jakýmikoliv prostředky mohou být prováděny pouze s předchozím písemným souhlasem GAPA MB, s.r.o., ledaže se jedná o užití pro vlastní soukromé nekomerční účely v souladu se zákonem a za předpokladu, že při něm nedochází k porušení práv GAPA MB, s.r.o. a na jakékoliv kopii obsahu webových stránek bude uveden zdroj, tedy webové stránky (www.gapa.cz).

COOKIES

Tato počítačová aplikace nepoužívá žádné medium k zaznamenání navigačních údajů uživatele. Z technických důvodů musí náš server zaslat Vašemu prohlížeči neznámý identifikátor ve formě textového souboru („session cookie“). Tento identifikátor, který bude dočasně uložen ve Vašem počítači, je nezbytný k zachování spojení k příslušné webové stránce. Za žádných okolností neobsahuje osobu identifikující údaje.

Spojení na ostatní webové stránky

Tyto webové stránky nabízejí spojení na webové stránky třetích osob, nad nimiž GAPA MB, s.r.o. nemá žádnou kontrolu a které mohou mít rozdílnou ochranu soukromí. Proto GAPA MB, s.r.o. nečiní žádné prohlášení, pokud jde o přesnost nebo jakýkoli jiný aspekt informací obsažených na těchto webových stránkách a jejich serverech. Doporučujeme Vám, abyste prověřili příslušné klauzule ohledně ochrany údajů. GAPA MB, s.r.o. neodpovídá za obsah webových stránek nebo jakýkoliv jiný aspekt webových stránek náležejících nebo provozovaných třetími stranami.