Právní ujednání

ÚVOD

Tyto internetové stránky byly vytvořeny tak, aby poskytovaly obecné informace o společnosti GAPA MB, s.r.o., IČ: 40767795, Mladá Boleslav, Svatovítská 217, PSČ: 293 01, produktech a službách.

IDENTIFIKACE

GAPA MB, s.r.o. je českou obchodní společností se sídlem Mladá Boleslav, Svatovítská 217, PSČ: 293 01, podnikající pod IČ: 40767795, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 4400.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

I přes to, že společnost GAPA MB, s.r.o. vynakládá veškeré úsilí, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, neručí za to, že veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou bez výjimky vždy správné, aktuální a úplné a vyhrazuje si tak právo informace zde uvedené upravit, doplnit, aktualizovat či odstranit. Jakékoliv informace vztahující se ke společnosti GAPA MB, s.r.o. (o cenách produktů, službách, nabídkách apod.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným obdobným způsobem, se považují za pravdivé a závazné pouze pokud takové informace jsou nebo byly součástí těchto stránek nebo pokud jsou zveřejněny/distribuovány s výslovným souhlasem GAPA MB, s.r.o. Společnost GAPA MB, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škodu, která by mohla případně uživateli vzniknout v souvislosti s užíváním těchto webových stránek.

V případě, že jakýkoli návštěvník těchto webových stránek poskytne informace ve formě komentářů, názorů, nápadů či obdobným způsobem za využití mechanismů na těchto stránkách uvedených, nemá GAPA MB, s.r.o. žádnou povinnost ve vztahu k takovým informacím a může tyto informace volně reprodukovat, využívat, zpřístupňovat a distribuovat dalším osobám bez jakéhokoli omezení.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto webových stránek jsou vlastnictvím společnosti GAPA MB, s.r.o., která je též výhradním držitelem autorských práv k těmto materiálům, nejedná-li se o materiály užívané třetí osobou na základě licence udělené GAPA MB, s.r.o. nebo na základě souhlasu GAPA MB, s.r.o. Všechna loga, ochranné známky a průmyslové vzory zveřejněné na těchto webových stránkách jsou registrovány a jejich vlastníkem je společnost GAPA MB, s.r.o.

Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu těchto webových stránek jakýmikoliv prostředky mohou být uskutečněny pouze s předchozím písemným souhlasem GAPA MB, s.r.o., ledaže se jedná o užití pro vlastní soukromé nekomerční účely v souladu se zákonem a za předpokladu, že při něm nedochází k porušení práv GAPA MB, s.r.o. a na jakékoliv kopii obsahu webových stránek bude uveden zdroj, ze kterého byly informace čerpány či kopírovány (tedy webové stránky společnosti GAPA MB, s.r.o.).

COOKIES

Soubory cookies slouží k účinnější analýze chování jednotlivých uživatelů webových stránek a umožňují tak přizpůsobení internetového prohlížeče jejich osobním preferencím. Tato počítačová aplikace nepoužívá žádné medium k zaznamenání navigačních údajů uživatele. Z technických důvodů musí náš server zaslat Vašemu prohlížeči neznámý identifikátor ve formě textového souboru („session cookie“). Tento identifikátor, který bude dočasně uložen ve Vašem počítači, je nezbytný k zachování spojení k příslušné webové stránce, za žádných okolností ale neobsahuje údaje, které by umožnily identifikovat konkrétní osobu. Pokud zamezíte přijímání souborů cookies, změníte tak nastavení Vašeho prohlížeče a vystavujete se riziku omezení funkčnosti některých aspektů těchto webových stránek.

SPOJENÍ NA OSTATNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Tyto webové stránky nabízejí spojení na webové stránky třetích osob, nad nimiž GAPA MB, s.r.o. nemá žádnou kontrolu a které mohou mít rozdílnou ochranu soukromí. Proto GAPA MB, s.r.o. nečiní žádné prohlášení, pokud jde o přesnost nebo jakýkoli jiný aspekt informací obsažených na těchto webových stránkách a jejich serverech. Doporučujeme Vám, abyste prověřili příslušné klauzule ohledně ochrany údajů. GAPA MB, s.r.o. neodpovídá za obsah webových stránek nebo jakýkoliv jiný aspekt webových stránek náležejících nebo provozovaných třetími stranami.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Společnost GAPA MB, s.r.o. tímto informuje zákazníka (dále jen „subjekt údajů“) o základních zásadách a principech dle ustanovení čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých jako správce údajů nakládá s osobními údaji subjektů.

Jméno a kontaktní údaje na správce
Společnost GAPA MB, s.r.o., se sídlem Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 40767795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 4400 (dále jen jako „správce“)

Kontaktní údaje správce: [tel.: 326 735 428, e-mail: vyroba@gapa.cz]

Účely a právní základ pro zpracování údajů
Osobní údaje jsou zpracovány za následujícím účelem: plnění povinností stanovených právními předpisy / jednání o uzavření smlouvy / plnění smluvních závazků / zajištění činností a služeb souvisejících s plněním smlouvy a dodáním zboží / ochrana zájmů a práv správce / nabízení obchodu a služeb.

Kategorie dotčených subjektů údajů
Popis kategorií subjektů údajů, kterých se zpracování dotýká: klienti správce.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení/firma, IČ, bydliště/sídlo, telefonní číslo, e-mail a další osobní údaje, které byly správci poskytnuty v souvislosti s plněním konkrétní objednávky.

Informace o kategoriích příjemců osobních údajů
Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem jsou osoby podílející se na dodání zboží, poskytnutí služby či realizaci plateb na základě smlouvy a dále osoby zajišťující provozování internetového obchodu správce.

Informace o předávání údajů do třetích zemí
Nebude docházet k předání údajů do jiných států.

Informace o lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů.

Zajištění bezpečnosti údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá potřebná opatření k zabezpečení osobních údajů, které zpracovává a že k těmto údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Další informace o zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Kontaktujte nás